Boru mühəndisi

Vəzifə təlimatı:

 • Birləşmələrin (qovşaqların) boru kəmərində quraşdırılmasını təşkil etmək;
 • Boruların standartlara uyğun mərkəzləşdirilməsinə nəzarət etmək;
 • Eskiz üzrə nişan vurulması, armatura və fasonlu hissələrin qurulmasına nəzarət etmək;
 • Qaynaq işi aparmaqla boru kəmərlərində quraşdırma və bərpa işlərinin icra edilməsinə nəzarət;
 • Kranların və siyirtmələrin yoxlanması və təmir işinin təşkil edilməsi;
 • Nəzarət-ölçü cihazlarının sökülməsi və quraşdırılması işinin təşkili;
 • Boru kəmərinin hissələrinin və quraşdırma birləşmələrinin üfürülməsi və kipliyə yoxlanması, keçidlərin, aşırımların, makarların quraşdırılması işinin təşkili və həyata keçirilməsi;
 • Boru kəmərləri çəkildikdə və onların təmiri aparıldıqda kranların, boru düzən traktorların və ekskavatorun idarə edilməsi;
 • Kranın, boru düzən traktorun, ekskavatorun işinin, yanacaq və yağ materiallarının sərfi uçotunun aparılması;
 • Yüksək təzyiq altında işləyən boru kəmərlərinin qaynaq edilməsinə nəzarət;
 • Bütün işlərin təhlükəsizlik texnikası qaydalarına ciddi riayət etməklə icra olunmasına nəzarət etmək;

Bilməlidir:

 • Bütün boru kəmərləri tikililərinin sxemi və quruluşu;
 • Keçidlərin, aşırımların, makaraların quraşdırılmasına olan tələblər;
 • Boru kəmərlərinin üfürülməsi və kipliyə yoxlanılması qaydaları;
 • Boru kəmərlərinin, qabların və keçirmə birləşmələrinin sınanması normaları;
 • Boru kəmərlərinin yerləşməsi sxemi və neft məhsulları vurucu, qaz paylayıcı stansiyaların (məntəqələrin) və qəza-təmir məntəqələrinin avadanlığının quruluşu;
 • Cizgilərin və eskizlərin oxunması; qaynaq işlərinin texnologiyası;