İş icraçısı

Vəzifətəlimatı:

 • Sahənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinərəhbərlik etmək;
 • Obyektlərin müəyyən edilmiş vaxtda istismara verilməsi üzrətapşırıqların, eləcədətikinti-quraşdırma vəburaxılış-sazlama işlərinin bütün kəmiyyət vəkeyfiyyət göstəriciləri üzrəyerinəyetirilməsini təmin etmək;
 • Tikinti-quraşdırma işlərinin icrasını layihəsənədlərinə, tikinti norma vəqaydalarına, texnik şərtlərə, texnoloji xəritələr,əmək proseslərinin xəritələrinəvədigər normativ sənədlərəuyğun təşkil etmək;
 • Sahədətikinti-quraşdırma işlərinin texnoloji ardıcıllıqla aparılmasını təmin etmək;
 • İşlərin kompleks mexanikləşdirməsəviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni texnika vəəməyin elmi təşkilinin tətbiqi, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi üçün ehtiyatlardan istifadəedilməsi, tikinti-quraşdırma vəburaxılmış-sazlama işlərinin dəyərinin azaldılması, materiallardan vəəmək haqqı fondlarından qənaətləistifadəedilməsi üzrətədbirləri heyata keçirmək vəəməyin qabaqcıl üsul vəmetodlarının yayılması üzrəiş aparmaq;
 • Tikinti obyektləri üçün texniki sənədin alınmasını vəsaxlanmasını təmin etmək;
 • İnşaat maşınlarına, nəqliyyat, mexanizasiya vasitələrinə, materiallara, detallara, alətlərə,əşyalara sifarişlər vermək vəonların səmərəli istifadəsini təmin etmək;
 • İşlərin istehsalat layihəsinəuyğun yerinəyetirilməsini təmin etmək, icra üzrəjurnal vəyerinəyetirilmiş işlərin uçotu üzrəsənədləri hazırlamaq, üstü örtülü işlərəaid aktları tərtib etmək vətexniki icra sənədlərini hazırlamaq;
 • İnşası başa çatmış obyektlərin, eləcədətikililərin obyektlər üzrəayrı-ayrı hazır mərhələiş komplekslərinin sifarişçiyətəhvil verilməsindəiştirak etmək;
 • Tikinti-quraşdırma vəburaxılış-sazlama işlərinin həcminə, əmək məhsuldarlığına nəzarət etmək, ustalara, icrası nəzərdətutulan tapşırıqlar vermək vəonların icrasına nəzarət etmək;
 • Subpodrat (xüsusiləşdirilmiş) təşkilatların gördükləri işlərənəzarət etmək vəbitmiş işləri təhvil almaq;
 • Fəhlələrinəmək mühafizəsi təlimatlarına əməl etməsinənəzarət etmək, fərqlənən işçiləri mükafatlandırmaq, istehsalat vəəmək intizamını pozanlara qarşı isəintizam töhmətlərinin verilməsi haqqında təkliflər vermək, kollektivdətərbiyəvi iş aparmaq, fəhlələrin ixtisas artırmasını təşkil etmək;

Bilməlidir:

 • Tikinti sahəsinin vəya obyektiv istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinin müəyyənləşdirilməsinəaid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini vədigər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri;
 • Tikinti istehsalatının təşkili vətexnologiyasını;
 • Tikilən obyektlərik layihə-smeta sənədlərini;
 • Tikinti-quraşdırma vəburaxılış-sazlama işlərinin icrasına vəqəbuluna aid norma vəqaydaları, texniki şərtləri;
 • Sahəvəbriqadaya aid təsərrüfat hesabının üsullarını;
 • İcra olunan işlər üzrəvahid norma vəqiymətləri,
 • İstehsalatın,əməyin, idarəetmənin təşkilinin əsaslarını;
 • Podrat təşkilatlarının sifarişçi vəsubpodrat təşkilatlarla qarşılıqlı münasbətlərinin nizamlama qaydalarını;
 • Tikinti təşkilatının istehsalat-texnoloji komplektləşdirməvədispetçerləşdirməsistemini;
 • Tikinti istehsalının təşkilinəaid elmin nailiyyətlərini vəmütərəqqi təcrübələri;
 • Əmək qanunvericiliyininəsaslarını;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası vəyanğın əleyhinəmühafizənin norma vəqaydalarını;