İş icraçısı

Vəzifətəlimatı:

 • Sahənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinərəhbərlik etmək;
 • Obyektlərin müəyyən edilmiş vaxtda istismara verilməsi üzrətapşırıqların, eləcədətikinti-quraşdırma vəburaxılış-sazlama işlərinin bütün kəmiyyət vəkeyfiyyət göstəriciləri üzrəyerinəyetirilməsini təmin etmək;
 • Tikinti-quraşdırma işlərinin icrasını layihəsənədlərinə, tikinti norma vəqaydalarına, texnik şərtlərə, texnoloji xəritələr,əmək proseslərinin xəritələrinəvədigər normativ sənədlərəuyğun təşkil etmək;
 • Sahədətikinti-quraşdırma işlərinin texnoloji ardıcıllıqla aparılmasını təmin etmək;
 • İşlərin kompleks mexanikləşdirməsəviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni texnika vəəməyin elmi təşkilinin tətbiqi, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi üçün ehtiyatlardan istifadəedilməsi, tikinti-quraşdırma vəburaxılmış-sazlama işlərinin dəyərinin azaldılması, materiallardan vəəmək haqqı fondlarından qənaətləistifadəedilməsi üzrətədbirləri heyata keçirmək vəəməyin qabaqcıl üsul vəmetodlarının yayılması üzrəiş aparmaq;
 • Tikinti obyektləri üçün texniki sənədin alınmasını vəsaxlanmasını təmin etmək;
 • İnşaat maşınlarına, nəqliyyat, mexanizasiya vasitələrinə, materiallara, detallara, alətlərə,əşyalara sifarişlər vermək vəonların səmərəli istifadəsini təmin etmək;
 • İşlərin istehsalat layihəsinəuyğun yerinəyetirilməsini təmin etmək, icra üzrəjurnal vəyerinəyetirilmiş işlərin uçotu üzrəsənədləri hazırlamaq, üstü örtülü işlərəaid aktları tərtib etmək vətexniki icra sənədlərini hazırlamaq;
 • İnşası başa çatmış obyektlərin, eləcədətikililərin obyektlər üzrəayrı-ayrı hazır mərhələiş komplekslərinin sifarişçiyətəhvil verilməsindəiştirak etmək;
 • Tikinti-quraşdırma vəburaxılış-sazlama işlərinin həcminə, əmək məhsuldarlığına nəzarət etmək, ustalara, icrası nəzərdətutulan tapşırıqlar vermək vəonların icrasına nəzarət etmək;
 • Subpodrat (xüsusiləşdirilmiş) təşkilatların gördükləri işlərənəzarət etmək vəbitmiş işləri təhvil almaq;
 • Fəhlələrinəmək mühafizəsi təlimatlarına əməl etməsinənəzarət etmək, fərqlənən işçiləri mükafatlandırmaq, istehsalat vəəmək intizamını pozanlara qarşı isəintizam töhmətlərinin verilməsi haqqında təkliflər vermək, kollektivdətərbiyəvi iş aparmaq, fəhlələrin ixtisas artırmasını təşkil etmək;

Bilməlidir:

 • Tikinti sahəsinin vəya obyektiv istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinin müəyyənləşdirilməsinəaid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini vədigər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri;
 • Tikinti istehsalatının təşkili vətexnologiyasını;
 • Tikilən obyektlərik layihə-smeta sənədlərini;
 • Tikinti-quraşdırma vəburaxılış-sazlama işlərinin icrasına vəqəbuluna aid norma vəqaydaları, texniki şərtləri;
 • Sahəvəbriqadaya aid təsərrüfat hesabının üsullarını;
 • İcra olunan işlər üzrəvahid norma vəqiymətləri,
 • İstehsalatın,əməyin, idarəetmənin təşkilinin əsaslarını;
 • Podrat təşkilatlarının sifarişçi vəsubpodrat təşkilatlarla qarşılıqlı münasbətlərinin nizamlama qaydalarını;
 • Tikinti təşkilatının istehsalat-texnoloji komplektləşdirməvədispetçerləşdirməsistemini;
 • Tikinti istehsalının təşkilinəaid elmin nailiyyətlərini vəmütərəqqi təcrübələri;
 • Əmək qanunvericiliyininəsaslarını;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası vəyanğın əleyhinəmühafizənin norma vəqaydalarını;

parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet tn pas cher moschino outlet moschino outlet moschino outlet moschino outlet moschino outlet moschino outlet valentino outlet valentino outlet valentino outlet valentino outlet valentino outlet valentino outlet cheap nfl jerseys moschino outlet online stone island outlet pandora outlet